Het Harten Fonds heeft ten doel het verlenen van financiële en materiële steun aan natuurlijke en rechtspersonen ter bevordering van kunst en letteren in Nederland. Het Harten Fonds richt zich in het bijzonder op projecten welke betrekking hebben op de periode die is aangevangen aan het einde van de negentiende eeuw, en op:

  • auteurs of uitgevers van (auto-)biografieën van Nederlandse cultuurdragers en van monografieën betreffende ontwikkelingen op het gebied van letteren, kunst en cultuur;
  • bezorgers en uitgevers van correspondentie en teksten van Nederlandse cultuurdragers;
  • onderzoeks- en restauratieprojecten van Nederlandse musea of archieven;
  • de verwerving van manuscripten of correspondentieverzamelingen van Nederlandse cultuurdragers.